Vedtekter

VEDTEKTER FOR KVINNENETTVERKET I FOLLO
Oppdatert 10.02.2006

§1 – FORMÅL
Kvinnenettverket skal være et knutepunkt for kvinner i Follo som er selvstendig næringsdrivende, i etableringsfasen eller har tanker/ideer om å etablere seg.
Nettverket skal kunne formidle kontakt mellom medlemmene, og/eller bidra til oppstarting av faggrupper og/eller geografiske enheter.

§2 – ØKONOMI
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Nettverket skal ikke yte lån eller stille garanti.
Regnskapsåret følger kalenderåret.

§3 – MEDLEMSKAP
Alle som oppfyller bestemmelsene i §1 – Formål, kan opptas som medlemmer. Innmeldingen skjer skriftlig, på et registreringsskjema som sendes til kvinnenettverkets adresse.
Medlemskapet er personlig, og utmelding skal skje skriftlig til kvinnenettverkets adresse.

§4 – GEOGRAFI
Kvinnenettverket omfatter alle Follo-kommunene, dvs: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby, Ås.

§5 – STYRET
Styret skal bestå av 5 -7 medlemmer, (1 leder, 4-6 medlemmer). Valg av styrets medlemmer for 2 år. Første gang velges tre av styremedlemmene for 1 år og fire for 2 år.
Styrets leder velges av årsmøtet for 2 år.
Skriftlig valg skal gjøres på leder og på øvrige styremedlemmer når noen av de stemmeberettigede forlanger det.
Valg av revisor internt blant medlemmene.
Valg av valgkomité, bestående av tre medlemmer. Hvert år velges ett av medlemmene for tre år.

§6 – ÅRSMØTET
Årsmøtet er kvinnenettverkets øverste myndighet. Skriftlig innkalling med saksliste, årsberetning og regnskap skal sendes ut minst 14 dager før årsmøtet. Dato for årsmøtet varsles i dagspressen 4 uker før.
Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars hvert år.
Årsmøtet innkalles av styret eller hvis minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det.
Hvert medlem har en stemme, eventuelt kan fullmakt leveres til en annen stemmeberettiget person. Ingen kan stille med mer enn én fullmakt. Stemmeberettiget er alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 3 uker før årsmøtet og det/de må fremmes skriftlig.

§7 – ÅRSMØTETS OPPGAVER
7.1 Registrering av stemmeberettigede medlemmer og fullmakter.
7.2 Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
7.3 Godkjenning av innkalling og saksliste.
7.4 Årsberetning og regnskap.
7.5 Fastsettelse av kontingent.
7.6 Godkjenning av budsjett
7.7 Behandle innkomne forslag.
7.8 Styret legger frem forslag til årsplan/aktivitetsplan/handlingsplan for kommende år.
7.9 Valg

§8 – OPPLØSNING AV NETTVERKET
Kvinnenettverkets oppløsning kan bare skje etter vedtak av årsmøtet, etter at slikt forslag har vært fremsatt med lovlig varsel. Til oppløsning kreves et stemmetall som er større enn 1/2 av nettverkets samlede antall medlemmer.
Når oppløsning er vedtatt, bestemmer årsmøtet hvordan nettverkets midler skal disponeres.
Follo, 09.03.2005