Vedtekter

VEDTEKTER FOR BPW FOLLO, NORGE
(The Business and Professional Women’s Club of FOLLO)
Oppdatert februar 2017

PARAGRAF 1: NAVN
Foreningens navn skal være BPW FOLLONETTVERKET heretter kalt “Nettverket”.
Nettverket skal være partinøytralt. Det skal promotere sine mål uten å gjøre forskjell på rase, språk eller religion.

PARAGRAF 2: FORMÅL
Formålene skal være å:

 1. Utvikle potensialet for lederskap og profesjonalitet hos kvinner, for på alle nivåer å strebe mot likeverdig deltagelse for kvinner og menn i makt- og beslutningstakingsposisjoner.
 2. Samordne profesjonelle forretningskvinner slik at de kan bruke sine samlede evner og styrker, for å oppnå målsetningene listet nedenfor, i henhold til kjønnssensitive perspektiver og menneskerettigheter, og i tråd med BPW Internationals retningslinjer.
  a. arbeide for en høyere servicestandard i næringsliv og profesjoner
  b. stimulere og oppmuntre kvinner til å innse og akseptere sitt samfunnsansvar lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  c. oppmuntre kvinner og jenter til:
  i.  utdanning, arbeidstrening og høyere utdanning
  ii. bruke sin yrkesposisjon og forstand til egen og andres fordel
  d. arbeide for:
  i.  like muligheter og likeverdig status for kvinner i det økonomiske, sivile og politiske liv i deres respektive land
  ii. avskaffelse av diskriminering
  e. promotere vennskap, samarbeid og forståelse mellom forretningsdrivende kvinner av alle nasjoner
  f. iverksette prosjekter av filantropisk og allmennyttig art som møter de tidligere nevnte målsetninger, og hjelper kvinner med å oppnå økonomisk uavhengighet

PARAGRAF 3: TILKNYTTING
Nettverket skal være medlem av BPW International (også kjent som the International Federation of Business and Professional Women).

PARAGRAF 4: MEDLEMSKAP
Medlemskap i Nettverket skal være åpent for kvinner som forholder seg til Nettverkets målsetninger. Minst 75% av medlemmene må være aktive forretningsdrivende eller i yrkeslivet.

PARAGRAF 5: STYRET
Nettverkets styre skal bestå av 5 -7 medlemmer, 1 leder, 1 nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

PARAGRAF 6: STYRETS PLIKTER
Styrets plikter skal være etter gjeldende lover og regler, og slik det fremgår av disse vedtekter.

PARAGRAF 7: VALG
Valg av styrets medlemmer gjelder for 2 år. Første gang velges tre av styremedlemmene for 1 år og fire for 2 år. Styrets leder velges av årsmøtet for 2 år. Skriftlig valg skal gjøres når noen av de stemmeberettigede forlanger dette. Valg av regnskapsfører gjøres internt blant medlemmene. Hvert år velges en ny valgkomite bestående av tre medlemmer.

Nominasjoner til valg av styre og medlemmer av Nettverkes styre skal fremlegges med den nominertes skriftlige tilsagn om å tjenestegjøre dersom innvalgt. Minst 75% av komiteen skal være yrkesaktive kvinner i forretninger eller yrkesliv.

Valgkomiteen fremlegger nominasjonene for Nettverkets styret en måned før datoen for årsmøte.

Med unntak av den første generalforsamlingen skal nettverkets medlemmer informeres om nominasjonene minst to uker før årsmøtet. Styrets medlemmer skal være valgbare for gjenvalg, men kan ikke inneha samme verv mer enn to perioder på rad.

PARAGRAF 8: ADMINISTRASJON
Administrasjonen av Nettverkets arbeid skal være styrets ansvar. Dog har foreningen opprettet følgende ansvarsområder som delegeres til medlemmene; fakturering av medlemmer, nettsider, regnskapsfører og komiteer.

PARAGRAF 9: NETTVERKETS STYRE
Styrets funksjoner skal være:

 1. planlegge programmet for Nettverkets møter, med et anbefalt minimum av 10 møter per år
 2. vurdere søknader om medlemskap og derom legge frem anbefalinger til Nettverket
 3. godkjenne alle betalinger utført av regnskapsfører og sikre at de årlige kontingenter til BPW International blir betalt i tide
 4. implementere BPW´s vedtekter og Nettverkets tilknyttede vedtekter
 5. danne særkomiteer nødvendige for å utføre oppgaver
 6. motta og vurdere rapporter fra særkomiteer, og legge frem anbefalinger til Nettverket
 7. vurdere og utføre nødvendige tiltak for alle saker som er fremlagt av Nettverket
 8. vedlikeholde og bygge nye relasjoner til andre nettverk, politiske verv og næringslivet

PARGARF 10: SÆRKOMITEER
Komiteer kan dannes for å håndtere saker som medlemskap, programmer og internasjonale forbindelser.

PARAGRAF 11: ÅRSMØTE
Årsmøtet er nettverkets øverste myndighet og avholdes innen utgangen av mars hvert år. Skriftlig innkalling med saksliste, årsberetning og regnskap skal sendes ut minst 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet krever en tredjedel av medlemmene tilstede for å være beslutningsdyktig.

Hvert medlem har en stemme, eventuelt kan fullmakt leveres til en annen stemmeberettiget person. Ingen kan stille med mer enn én fullmakt. Stemmeberettiget er alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 3 uker før årsmøtet og det/de må fremmes skriftlig.

Årsmøtets funksjoner skal være:

 1. bestemme Nettverkets vedtekter i henhold til BPW Internationals vedtekter
 2. motta og vurdere rapporter fra Nettverkets styre samt års- og resultatrapporter, støttet av en signert bekreftelse fra regnskapsfører
 3. motta og vurdere rapporter fra hver komiteleder
 4. håndtere den årlige medlemskontingenten, inkludert innbetaling til BPW International
 5. velge styremedlemmer, valgkomite og regnskapsfører
 6. vedta honorarer for styret og andre verv i foreningen
 7. 7.1 Registrering av stemmeberettigede medlemmer og fullmakter.
  7.2 Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  7.3 Godkjenning av innkalling og saksliste.
  7.4 Årsberetning og regnskap.
  7.5 Fastsettelse av kontingent.
  7.6 Godkjenning av budsjett
  7.7 Behandle innkomne forslag.
  7.8 Styret legger frem forslag til årsplan/aktivitetsplan/handlingsplan for kommende år.

PARAGRAF 12: ØKONOMI
Hvert nettverksmedlem skal betale en årlig kontingent pålydende den sum som fastsettes av årsmøtet, og skal inkludere kontingenten til BPW International som fastsettes av den triennale Internasjonale Kongress.

PARAGRAF 13: VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektene kan endres ved enhver av Nettverkets årsmøter med to tredjedels majoritet av de stemmeberettigede tilstedeværende, forutsatt at:

 1. Nettverkets styre har mottatt endringsforslaget skriftlig minst to måneder før årsmøtet
 2. endringsforslaget skal ha blitt vurdert av Nettverkets styre og skal ha blitt distribuert til medlemmene med dets anbefalinger minst en måned før årsmøtet
 3. endringene, når de er godkjent av årsmøtet, skal legges frem for godkjenning for BPW International

PARAGRAF 14: OPPLØSNING
Nettverket kan kun oppløses dersom:

 • et skriftlig vedtak er blitt fremlagt for styret, med en skriftlig tilslutning fra minst halvparten av Nettverkets betalende medlemmer.

BPW Internationals styre skal umiddelbart opplyses om fremleggelsen av vedtaket og de påfølgende anvisninger fra BPW International effektueres.

Når oppløsning er vedtatt, bestemmer årsmøtet hvordan nettverkets midler skal disponeres.